مقاومت الکتریکی با آرمان کریمی

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه مقاومت الکتریکی را حساب می کنیم ؟ پس با من همراه باشید

قانون اهم : نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان الکتریکی مقدار ثابتی است که این مقدار ثابت را مقاومت الکتریکی می گو یند و مقدارش اهم است