مقاومت الکتریکی با آرمان کریمی

به تور آشنایی با مقاومت الکتریکی به همراه من ، آرمان کریمی خوش آمدید

نسبت ولتاژ عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود

ما برای به دست آوردن مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی از رابطه ی کلی زیر استفاده می کنیم

مقاومت الکتریکی در مدار های موازی

مقاومت الکتریکی در مدارهای سری یا همان متوالی

آرمان کریمی با تشکر ویژه از جناب آقای اخوان